accommodaties te huur

Opmerkingen en algemene huisregels

 1. Bij aankomsten ná 00:00 en vertrekken vóór 06:00 wordt een toeslag à € 35,= per gebeurtenis in rekening gebracht.
 2. Er zijn geen huisdieren in de vakantiewoning toegestaan, tenzij schriftelijk aan de huurder bevestigd.
 3. De huurder zal onder geen woorwaarde overlast voor de omgeving veroorzaken.
 4. Er mag in de vakantiewoning niet gerookt worden. Wanneer er buiten wordt gerookt dan wordt de huurder verzocht as en peuken op te ruimen, en waakzaam te zijn inzake brandgevaar, met name in de zomermaanden.
 5. Het kan voorkomen dat de levering van elektriciteit, water, satelliet tv signaal en internet zonder waarschuwing en voor onbepaalde tijd uitvalt of onderbroken wordt.
 6. Door technische wijzigingen van signaal aanbieders (b.v. Canal Digitaal) kan het voorkomen dat bepaalde tv kanalen niet (langer) beschikbaar zijn, of onder een ander kanaalnummer zijn gerangschikt.
 7. De bandbreedte van de (Wifi) internetaansluiting kan fluctueren en kan niet worden gegarandeerd.
 8. Wanneer de huurder de lampen dag en nacht laat branden en airconditioning 24 uur per dag aanzet, zal dit het elektriciteitsverbruik aanzienlijk hoger doen uitkomen. Om de kosten te drukken en het milieu te sparen is het raadzaam hier rekening mee te houden.
 9. Bij vertrek dient de huurder de vakantiewoning in een behoorlijke staat, dat wil zeggen: bezemschoon, achter te laten.
 10. De in- en bij de vakantiewoning aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (zoals aangetroffen bij aankomst) te worden teruggezet.
 11. Bij vertrek wordt de huurder verzocht om het gebruikte beddengoed, handdoeken en keukentextiel op één plek (bij voorkeur bij de voordeur) te verzamelen.
 12. Gebruikt serviesgoed en keukengerei dient te zijn afgewassen, afgedroogd en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats.
 13. Indien de barbecue is gebruikt, dient deze te worden schoongemaakt.
 14. Bij vertrek dient álle huisvuil en afval te worden gedeponeerd in de betreffende verzamelplaatsen aan de openbare weg en mag niet in de vakantiewoning worden achtergelaten.
 15. Indien de agent constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet, en/of indien de villa niet bezemschoon is, en/of er afval is achtergebleven, en/of de barbecue na gebruik niet is schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de huurder in rekening te brengen.
 16. De vakantiewoning, het inventaris en het grondstuk worden na vertrek van de huurder gecontroleerd.
 17. De borgsom wordt binnen 5 werkdagen na vertrek via een bankoverschrijving terugbetaald, onder aftrek van:
  a) eventueel geconstateerde schades en vermissingen aan de opstallen, de inboedel, het grondstuk en de algemene ruimtes;
  b) (indien van toepassing) eventueel meerverbruik elektriciteit en/of gas;
  c) eventuele extra kosten (zie punt 15 hierboven).

ALGEMENE VOORWAARDEN EN CONDITIES, JANUARI 2020, V1.5

1. BEGRIPSBEPALINGEN

 1. De algemene voorwaarden en condities: dit document met daarin de spelregels voor de huur van een vakantiewoning.
 2. De verhuurder: de eigenaar van de vakantiewoning.De vakantiewoning: het onroerend goed waar de huurder gedurende de huurperiode zal verblijven.
 3. De huurder: de persoon welke de vakantiewoning huurt van verhuurder.
 4. De medehuurder(s): de persoon of personen die deel uitmaken van het gezelschap van de huurder.
 5. De agent: de tussenpersoon die de verhuurder vertegenwoordigd, en helpt het huurcontract tussen verhuurder en huurder tot stand te brengen.
 6. De huurperiode: de periode tussen de datum van aankomst en de datum van vertrek, beide dagen inbegrepen.
 7. Het huurcontract: een document dat de huurovereenkomst tussen de verhuurder en huurder beschrijft.
 8. Bijkomende kosten: kosten voor de huur van een linnenpakket (lakens, dekens, kussenslopen, handdoeken en keukenlinnen) en de eindschoonmaak.
 9. De waarborgsom: een geldbedrag dat door de huurder aan de verhuurder wordt betaald en in depot wordt gehouden tot het einde van de huurperiode, waarna dit geldbedrag door de verhuurder aan de huurder zal worden terugbetaald onder aftrek van eventuele schades en/of kosten.
 10. De totale prijs: het totale bedrag dat de huurder aan verhuurder verschuldigd is voor verblijf in de vakantiewoning tijdens de huurperiode, bestaande uit de som van de huur, de bijkomende kosten en de waarborgsom.
 11. De aanbetaling: het bedrag dat door de huurder wordt betaald bij het aangaan van de huurovereenkomst (uitgedrukt als een percentage van de totale prijs).

2. HET RESERVEREN VAN DE HUURPERIODE

 1. De huurder kan telefonisch of via internet reserveren. Iedere boekingsopdracht wordt door de agent per mail bevestigd met een boekingsbevestiging. Heeft de huurder deze niet binnen 3 dagen na reservering in het bezit, dan dient de huurder contact op te nemen met de agent.
 2. De door de agent gestuurde boekingsbevestiging bevat alle relevante gegevens voor het verblijf in de geboekte vakantiewoning. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de huurder zich om na  ontvangst van de boekingsbevestiging  onmiddellijk de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 3 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging aan de agent te melden. Blijft een dergelijke melding binnen gestelde termijn uit, dan is de huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging te beroepen.
 3. De agent heeft steeds het recht een aanbieding naar aanleiding van een reserveringsaanvraag te weigeren of terug te trekken zonder opgaaf van redenen.
 4. De verhuurder heeft steeds het recht een reservering te weigeren of terug te trekken zonder opgaaf van redenen.

3. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER IN DE VAKANTIEWONING

 1. Op de situatie ter plaatse van de vakantiewoning is, naast deze voorwaarden, steeds het plaatselijk recht van toepassing.
 2. Voor zover bij wet niets anders is bepaald prevaleren deze voorwaarden.
 3. De huurder dient, tenzij in de huurovereenkomst anders is bepaald, het vakantiehuis uiterlijk op de in het huurcontract aangegeven datum en tijd te hebben verlaten. Verhuurder is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd.
 4. Bij een vertrek op een later tijdstip dan in het huurcontract is aangegeven dient de huurder een extra huurbedrag per dag te betalen.
 5. De huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken overeenkomstig de door de verhuurder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
 6. Feesten en partijen (waaronder vrijgezelfeesten, trouwerijen, jubilea, etc.) welke de huurder wenst te (laten) organiseren in de vakantiewoning, vereisen de nadrukkelijke toestemming van de verhuurder en dienen aan de verhuurder gemeld te worden vóórdat de de reservering van de vakantiewoning een feit is, en dienen vervolgens te worden opgenomen in het huurcontract, of in een annex.
 7. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan de vakantiewoning of de daarin, of daaromheen, aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de huurder direct aan de agent te worden gemeld.
 8. Reparatie of vervangingskosten dienen door de huurder onmiddellijk aan de verhuurder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
 9. Bij vertrek dient de huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat, dat wil zeggen: bezemschoon, achter te laten. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (zoals aangetroffen bij aankomst) te worden teruggezet.
 10. Serviesgoed dient te zijn afgewassen, afgedroogd en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats.
 11. Alle huisvuil dient te worden gedeponeerd in de betreffende verzamelplaatsen aan de openbare weg.
 12. De agent is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen.
 13. Indien de agent constateert dat één of meerdere zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het vakantiehuis niet bezemschoon is, is de verhuurder gerechtigd om extra (schoonmaak)kosten aan de huurder in rekening te brengen.
 14. De huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden en kussens zonder lakens of slopen te gebruiken.

4. BEËINDIGING VAN DE HUUROVEREENKOMST

 1. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:
  a. na in gebreke te zijn gesteld, de huurder in verzuim blijft ter zake de nakoming van enige zwaarwegende verplichting voortvloeiende uit de huurovereenkomst en/of deze voorwaarden;
  b. indien de huurder zich, na daartoe te zijn gesommeerd, niet gedraagt als een goed huurder, in het bijzonder indien de huurder, ondanks waarschuwingen van de agent, ernstige hinder veroorzaakt aan zijn verblijfsomgeving.

5. HUURPERIODE, AANKOMST EN VERTREK

 1. De minimale huurperiode bedraagt 7 nachten, tenzij anders is overeengekomen.
 2. In de regel is de aankomsttijd ná 16.00 uur op de dag van aankomst en ten laatste10.00 uur op de dag van vertrek. Vroegere aankomst is op eigen risico.
 3. Bij vertraging en verwachte verlate aankomst is huurder verplicht dit rechtstreeks telefonisch aan de agent te melden. Is hieraan niet voldaan, dan blijft de vakantiewoning maximaal 24 uur gereserveerd.
 4. Bij aankomsten ná 00:00 uur en vertrekken vóór 06:00 uur zal een toeslag à € 35,= per gebeurtenis aan de huurder in rekening worden gebracht.

6. MAXIMUM AANTAL PERSONEN

 1. Onder personen worden verstaan: iedereen vanaf 6 maanden en ouder.
 2. Het is de huurder niet toegestaan meer, of andere dan de bij boeking opgegeven personen, in de vakantiewoning te laten overnachten of verblijven.
 3. Overschrijding van dit maximum aantal personen of andere personen dan opgegeven kan leiden tot inhouding op de waarborgsom of verwijdering van de huurder uit de vakantiewoning, zonder dat verhuurder tot enige andere compensatie, dan wel restitutie gedwongen is. Het is mogelijk dat de agent de huurder en zijn medereizigers dienaangaande verzoekt om zich te identificeren.
 4. Ook het verblijven in tenten, caravans of kampeerauto's op het terrein van de vakantiewoning en/of het gebruik van faciliteiten van de vakantiewoning is niet toegestaan voor andere personen dan die opgegeven bij de boeking.
 5. Alleen personen die bekend en geaccepteerd zijn bij boeking, mogen de woning betrekken binnen de huurperiode.
 6. De vakantiewoning zal ingericht zijn voor het geaccepteerde aantal personen bij boeking. De Huurder kan te allen tijde een aanvraag indienen om met méér personen de vakantiewoning te betrekken dan aanvankelijk geaccepteerd bij boeking. De verhuurder behoudt zich het recht voor de aanvraag voor meerdere personen te weigeren zonder specifieke opgaaf van redenen.
 7. Bij kinderen tot 18 maanden gaat de verhuurder ervan uit dat deze in een kinderledikant of reisbedje slapen. Een campingbedje kan via de agent worden gehuurd of door de huurder worden meegebracht.

7. PERSONALIA

 1. Alle personalia van de huurder en medehuurders dienen bekend te zijn bij de verhuurder.
 2. Bij aankomst in de vakantiewoning dienen de huurder en medehuurders zich, indien hiertoe verzocht, bij de agent te kunnen identificeren.

8. DIENSTVERLENING VAN DERDEN EN LINKS

 1. Op de website waar de verhuurder adverteert (www.i-moraira.com), worden o.a. particulieren, ondernemingen, clubs en verenigingen vermeld (b.v. restaurants, bars, tennis- en golfclubs, etc.).
 2. De genoemde particulieren, ondernemingen, clubs en verenigingen zijn zélf verantwoordelijk voor de door hen geleverde producten en diensten. Verhuurder noch agent is verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze activiteiten.

9. PRIJZEN

 1. De aanbiedingen van de agent zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
 2. Alle vermeldingen op de website van de agent (www.i-moraira.com) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De agent draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie op de website en de aldaar opgenomen informatie die is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van derden.
 3. De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het vakantiehuis zoals door de agent op de website verstrekt, en zal daarvan geen nadere omschrijving verlangen.
 4. Prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en reisverzekering en eventuele andere kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, schoonmaakkosten en eventueel plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld. Prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren (zoals prijsindexcijfers, valuta en rentestanden e.d.).
 5. De verhuurder is gerechtigd in het geval van een aanpassing van deze kostprijsbepalende factoren een evenredige aanpassing van de gehanteerde prijzen en tarieven door te voeren.
 6. De op enig moment geldende prijzen en tarieven staan uitsluitend vermeld op de website van de agent (www.i-moraira.com).

10. PRIJSVORMING

 1. Het aantal personen waarmee de vakantiewoning wordt betrokken is niet van invloed op de huurprijs.
 2. Overige- en extra kosten staan altijd afzonderlijk vermeld in de prijzentabel van de vakantiewoning. Deze dienen over de gehele verblijfsduur te worden betaald en zijn niet bij de huurprijzen inbegrepen.
 3. Voor alle reserveringen geldt dat bij latere aankomst of vervroegd vertrek de gehele gereserveerde periode is verschuldigd.
 4. De prijzen zijn vermeld in Euro’s per vakantiewoning en (tenzijn anders aangegeven) per nacht. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de totale prijs te wijzigen indien veranderingen in de verschuldigde heffingen en belastingen daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, dus zonder opslag, worden doorberekend.
 5. Indien deze verhoging binnen drie maanden na datum van het huurcontract plaatsvindt, heeft de huurder het recht de overeenkomst te ontbinden. De huurder krijgt dan het reeds betaalde terugbetaald.
 6. Typ- en drukfouten in de prijzentabel zijn tevens voorbehouden.

11. PARKEREN

 1. Parkeren van voertuigen is in alle gevallen voor eigen risico van de huurder, ook wanneer dit op eigen terrein van de vakantiewoning gebeurt.

12. BED- / BAD- EN KEUKENLINNEN

 1. Per persoon is er bed- en badlinnen (tegen aangekondigd tarief per set) aanwezig in de vakantiewoning. Het bedlinnen bestaat uit een lakenset en kussensloop. Het badlinnen bestaat uit 2 kleine handdoeken en 1 grote handdoek. Het keukenlinnen bestaat uit 2 theedoeken en 2 handdoeken. Strandlakens behoren niet tot de set.
 2. Wil de huurder bedlinnen en handdoeken tussendoor verschonen dan kan dat op aanvraag (tegen betaling) of de huurder kan bedlinnen en handdoeken zelf wassen.
 3. Huur van bedlinnen en handdoeken wordt tezamen met de huurprijs in rekening gebracht.
 4. Huur van bedlinnen en handdoeken is echter niet verplicht. De huurder kan eigen bedlinnen en handdoeken meenemen en gebruiken.
 5. De huurder dient te allen tijde linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden en hoofdkussens zonder lakens of slopen te gebruiken.

13. EINDSCHOONMAAK

 1. De kosten voor de verplichte eindschoonmaak zijn per vakantiewoning verschillend.
 2. De vakantiewoning dient door de huurder te allen tijde schoon en netjes te worden achtergelaten volgens de huisregels (o.m. afwas schoon in de kast, geen achtergelaten huisvuil, BBQ en oven schoongemaakt). Het niet naleven van deze regels kan leiden tot inhoudingen op de borgsom.

14. ELEKTRICITEIT/GAS KOSTEN

 1. Verbruik van elektriciteit is niet altijd inclusief en de vrij verbruikbare hoeveelheid kWH is per vakantiehuis verschillend.
 2. De berekening van het verbruik van elektriciteit gaat altijd via de elektriciteitsmeter.
 3. Gedurende het zomerseizoen is verbruik van gas voor koken en warm water inclusief.
 4. De agent noteert bij uw aankomst en vertrek de standen van de elektriciteitsmeter. De huurder dient dit desgewenst zelf te controleren.

15. VERBRUIK EN MILIEU

 1. Wanneer de huurder de lampen dag en nacht laat branden en airconditioning 24 uur per dag aanzet, zal dit het elektriciteitsverbruik aanzienlijk hoger doen uitkomen. Om de kosten te drukken en het milieu te sparen is het raadzaam hier rekening mee te houden.
 2. De huurder wordt verzocht al het afval te scheiden (plastic, glas, papier en organisch) en in de betreffende afvaldepots langs de openbare weg te deponeren.

16. KINDERBED EN KINDERSTOEL

 1. Een kinderbedje en/of kinderstoel kan op aanvraag worden gehuurd. Men dient dit bij boeking aan te geven.
 2. Bedlinnen voor het kinderbedje dient de huurder zekerheidshalve altijd zelf mee te nemen; dit is ter plaatse niet altijd beschikbaar.

17. WATER, ELEKTRICITEIT EN INTERNET

 1. Aan de Costa Blanca kunnen storingen en onderbrekingen in de levering van water, elektriciteit, en internet voorkomen.
 2. Gemeentelijke en/of regionale autoriteiten kunnen, door verschillende oorzaken, besluiten tot tijdelijke afsluiting of tot vermindering van levering over te gaan. Verhuurder noch de agent kunnen hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

18. WAARBORGSOM

 1. Indien de vakantiewoning niet schoon, of met vermissing aan bijvoorbeeld het inventaris, of met schade aan de opstallen van de vakantiewoning wordt achtergelaten, kan een gedeelte van-, of de totale waarborgsom worden ingehouden.
 2. Tevens wordt het (meer)verbruik van elektriciteit ingehouden op de waarborgsom. Het restant van de waarborgsom wordt binnen 5 werkdagen na vertrek gerestitueerd.
 3. De huurder dient ten behoeve van de restitutie zijn volledige adres en bankgegevens (rekeningnummer, IBAN en BIC code) aan de agent door te geven.
 4. De waarborgsom voor huurperiodes voor langere termijn (meer dan 2 weken) zal progressief hoger zijn.

19. HUURCONTRACT EN BETALINGEN

 1. De huurder dient het huurcontract binnen 3 dagen na de datum van het huurcontract te ondertekenen en retour te zenden aan de agent.
 2. In het huurcontract staan de volgende kosten: de huursom, de extra kosten voor bad- en bedlinnen per persoon, de eindschoonmaak, de hoogte van uw borgsom en eventueel bijkomende zaken als bijv. kinderbedje.
 3. Bij ontvangst van het huurcontract dient de huurder 25% van de totale prijs binnen maximaal 5 dagen na datering van het huurcontract te voldoen. Het restant van de huursom dient niet later dan 4 weken voor de bevestigde aankomstdatum te zijn voldaan.
 4. Vindt de boeking plaats binnen 4 weken voor de aanvang van de huurperiode, dan dient de totale prijs ineens te worden voldaan binnen 3 dagen na datering van het huurcontract.
 5. De huurder wordt erop gewezen, dat indien de overeengekomen termijnen voor ondertekening, retourzending en betaling overschreden worden, de verhuurder zich het recht voorbehoudt de reservering te annuleren en de huurder aansprakelijk te stellen voor gemaakte kosten. De huurder kan zich ter zake de betaling van de prijs niet beroepen op verrekening met enige vordering die huurder op de verhuurder pretendeert te hebben.
 6. De verhuurder is niet verplicht de huurder vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. De huurder heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de huurder in verzuim. De huurder kan het verzuim opheffen door binnen 3 dagen na het intreden van het verzuim alsnog de volledige prijs aan de verhuurder te voldoen.
 8. Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningkosten voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste 15% van de totale prijs met een minimum van € 100,=.
 9. De verhuurder heeft steeds het recht om zowel vóór als ná de totstandkoming van het huurcontract zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van het huurcontract totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van de verhuurder op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat de verhuurder tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 10. Betaling kan geschieden middels schriftelijke of elektronisch overboeking van de verschuldigde geldsom. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op van de bankrekening van de verhuurder. Op verlangen van de verhuurder dient de huurder aan de verhuurder een bewijs van betaling te overleggen.
 11. In het geval dat de verhuurder het toelaat om betalingen te ontvangen via de diensten van Paypal, bestaat de mogelijkheid voor de huurders om betalingen te doen door ofwel hun eigen Paypal-account te gebruiken of door hun creditcard te gebruiken. Alle extra kosten die voortvloeien uit dergelijke betalingen zijn voor rekening van huurder, inclusief de kosten voor de terugbetaling van de borg als de huurder verzoekt dit via Paypal te laten uitvoeren in plaats van een overschrijving op zijn bankrekening.

20. VERZEKERINGEN

 1. De huurder wordt aangeraden om af te sluiten: een annuleringsverzekering alsmede een reisverzekering.
 2. De huurder wordt geacht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering jegens derden te hebben afgesloten, welke hemzelf en zijn medehuurders dekt voor schade(s) toegebracht aan de opstallen, toebehoren en inventaris van de vakantiewoning.

21. OVERMACHT

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de verhuurder gerechtigd het huurcontract geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of tijdelijk op te schorten zonder dat de huurder aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden.
 2. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, daden van terrorisme, molest, stakingen, boycot, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de verhuurder, echtscheiding van de verhuurder, faillissement van de verhuurder, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van het vakantiehuis door de eigenaar e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de verhuurder kan worden gevergd.
 3. Indien de overmacht intreedt terwijl de huurder slechts ten dele gebruik van de vakantiewoning heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd.
 4. De verhuurder is in een dergelijk geval alleen verplicht de al door huurder aan verhuurder betaalde bedragen terug te betalen.

22. ANNULERING, WIJZIGING, ONDERBREKING EN VOORTIJDS VERTREK

 1. Annuleringen dienen schriftelijk of per e-mail gemeld te worden bij de agent. Indien het huurcontract wordt geannuleerd door de huurder, zijn voor iedere huurovereenkomst naast de verschuldigde reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd:
  – bij annulering tot 90 dagen voor de datum van aankomst: 20% van de totale prijs;
  – bij annulering vanaf de 89ste dag tot de 60ste dag voor de datum van aankomst: 40% van de totale prijs;
  – bij annulering vanaf de 59ste dag tot de 30ste dag voor de datum van aankomst: 60% van de totale prijs;
  – bij annulering vanaf de 29ste dag voor de datum van aankomst: 90% van de totale prijs.
 2. Het annuleren van een boeking door de (hoofd)huurder geldt ook als annulering ten laste van de medehuurders.
 3. De kosten voor een wijziging gedaan door de huurder bedragen € 35,=.Is de huurder eenmaal gearriveerd in de vakantiewoning en besluit huurder om voor de datum van vertrek de huurperiode te beëindigen, kan de huurder geen aanspraak maken op teruggave van betaalde gelden.

23. PLAATSVERVANGING/SUBSTITUTIE

 1. Het is in principe mogelijk om wanneer de huurder of een van de medehuurders in de huurperiode verhinderd is, een ander persoon de opengevallen plaats(en) te laten innemen.
 2. Een verzoek hiertoe dient aan de agent via email te worden gemeld.
 3. De kosten voor een dergelijke wijziging bedragen € 35,=.

24. HUISDIEREN

 1. Huisdieren zijn standaard niet toegestaan. Indien wél toegestaan, dan dient de huurder altijd een bevestiging van de agent te ontvangen en te kunnen overleggen bij aankomst.
 2. In het geval dat een huisdier is toegestaan, ondersteund door een bevestiging van de agent, dient de huurder tijdig (minstens 30 dagen voor aanvang van de reis) de dierenarts te bezoeken. Dit in verband met vaccinaties en paspoort voor het betreffende huisdier.
 3. Het moge duidelijk zijn dat huisdieren niet in zwembaden en/of op bedden, stoelen en banken in het interieur van de vakantiewoning zijn toegelaten. Bij overtreding hiervan is het mogelijk dat er inhoudingen zullen volgen op de borgsom. Dit geldt met name ook voor zichtbare vervuiling en/of schade veroorzaakt door huisdieren aan de opstallen en inventaris van de vakantiewoning.
 4. In openbare gebouwen, in restaurants, op de stranden en in openbare zwembaden is het niet toegestaan huisdieren mee te nemen.

25. BOUWACTIVITEITEN, GELUIDSHINDER EN MILIEUPROBLEMEN

 1. Het komt incidenteel voor, dat in de directe omgeving van een vakantiewoning onverwacht bouw- of onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. De verhuurder kan hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden.
 2. Hetzelfde geldt voor geluidsoverlast door b.v. buren, kerkklokken of landbouwwerktuigen.
 3. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor milieuproblemen in de vakantiestreek (bijv. vervuiling zeewater). De huurder wordt geadviseerd eventuele publicaties hierover in de media te volgen.

26. AANVAARDING VAN DE VAKANTIEWONING

 1. Indien de huurder bij aankomst in de vakantiewoning een fout of onvolkomenheid constateert, dan wordt de huurder verzocht hiervan direct melding te maken bij de agent.
 2. Ondanks alle voorzorgen is het mogelijk dat de huurder meent een gerechtvaardige klacht te hebben. Deze klacht dient onmiddellijk aan de agent te worden gemeld. De agent zal actie ondernemen om de klacht zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 3. Vindt er binnen 12 uur na aankomst van de huurder geen bericht van het tegendeel plaats, dan wordt de huurder geacht de vakantiewoning geaccepteerd te hebben.
 4. Genoemde opmerkingen, ongemakken of klachten geven niet automatisch recht op vergoedingen en restituties.
 5. De vakantiewoningen zijn meestal omgeven door ruime grondstukken en tuinen, en bevinden zich in een klimaatzone waar de huurder rekening moet houden met allerlei insecten, mieren, muggen en zelfs wilde dieren. De aanwezigheid hiervan is niet toe te rekenen aan de verhuurder en deze kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

27. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de huurder of derden ten gevolge het verblijf in het vakantiehuis geleden schade; de huurder vrijwaart de verhuurder en de agent tegen aanspraken dienaangaande.
 2. In het bijzonder is de verhuurder niet aansprakelijk voor storingen in en om het vakantiehuis zoals, echter niet uitsluitend, storingen en uitval van elektriciteit, internet, watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs- of hoofdwegen.
 3. De verhuurder kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de verhuurder.
 4. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de aansprakelijkheid van de verhuurder, indien en voor zover de verhuurder uit enige hoofde ter zake het huurcontract in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten.Het staat de verhuurder/agent van de vakantievakantiewoning vrij om de huurder en/of de medehuurders voorschriften ter hand te stellen over het gebruik van de vakantiewoning en al hetgeen daarbij behoort.
 5. Tijdens de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor door toedoen van zijn en/of de medehuurders toegebrachte schade aan de vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Tot de medehuurders behoort eenieder die deel uitmaakt van het reisgenootschap, dan wel anderszins tot de kring van de huurder gerekend dient te worden.
 6. Het is zéér belangrijk dat de huurder over een in het buitenland geldige Wettelijke Aansprakelijkheid verzekering en reisverzekering beschikt.
 7. Indien eventuele schade niet met de verhuurder/agent van de vakantiewoning is afgewikkeld, is de verhuurder gerechtigd de huurder aansprakelijk te stellen voor de geleden en te lijden schade. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de in het huurcontract genoemde huurder.
 8. De in het huurcontract vermelde huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle medehuurders die hij aanmeldt.Ten aanzien van minderjarige reizigers moet kunnen worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.

28. KLACHTEN

 1. Iedere vakantiewoning is zorgvuldig door de agent geselecteerd en geïnspecteerd. De agent staat in voor de juistheid van de omschrijving van de vakantiewoning, met dien verstande dat een afwijking van 15% van de opgegeven woonoppervlakte en afstanden aanvaardbaar wordt geacht.
 2. De beschrijving en indrukken van de vakantiewoning en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden afwijken van de beschrijving op de website van de agent.
 3. De huurder is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de agent voor te leggen.
 4. De agent dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, zodanig dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.De huurder dient een klacht, ontstaan bij aankomst in de vakantiewoning, of gedurende de huurperiode, uiterlijk binnen 24 uur te melden aan de agent.
 5. De huurder dient de agent te allen tijde in de gelegenheid te stellen om gedurende de huurperiode een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen.

29. DATA PRIVACY

 1. De informatie welke door de huurder wordt verstrekt voor het opmaken van de huurovereenkomst, wordt opgeslagen in een database.De verhuurder en de agent zijn verplicht om persoonlijke informatie van de huurder en zijn gezelschap verband houdend met de huur van de vakantiewoning aan de locale eenheid van de Guardia Civil te communiceren.
 2. De verhuurder noch de agent zal de persoonlijke informatie van de huurder en zijn gezelschap vrijwillig verstrekken aan derden, anders dan bedoeld onder punt 29.2.
 3. De agent mag het email adres van de huurder gebruiken om hem informatie toe te zenden betreffende verhuur aanbiedingen.

30. JURISDICTIE

 1. De partijen onderwerpen zich aan de jurisdictie en de bevoegdheid van de rechtbank en het gerecht van de plaats waar de vakantiewoning is gelegen, waarbij ze uitdrukkelijk afzien van de eigen jurisdictie. De toe te passen wetten zijn de Spaanse, specifiek de van kracht zijnde Wet van Stedelijke Huur (Ley de Arrendamientos Urbanos), afgekort LAU.

i-Moraira